Kvotni sistem zaposlovanja invalidov nalaga delodajalcem obveznost, da v skupnem številu zaposlenih delavcev zaposlujejo predpisan odstotek invalidov. Izvzeti so zaposlitveni centri, invalidska podjetja ter tuja diplomatska in konzularna predstavništva. Kvotni sistem nadzira invalidski sklad, ki deluje pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. O izpolnjevanju kvote, spodbudah za delodajalce in trendih zaposlovanja invalidov v pogovoru s Petro Mramor, višjo svetovalko v sektorju za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

 

http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/

Jana Bajželj