O RTV Slovenija

 

Certifikat kakovosti
 
false

RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in  kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije in Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z zakonom o RTV Slovenija.

Pripravljamo pet televizijskih in osem radijskih programov 

Skladno z zakonom o RTV Slovenija mora javni zavod pripravljati dva nacionalna televizijska programa, tri nacionalne radijske programe, radijske in televizijske programe regionalnih RTV-centrov v Kopru in Mariboru, po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost ter radijske in televizijske oddaje za romsko etnično skupnost, radijske in televizijske programe za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljence in zdomce, radijske in televizijske programe za tujo javnost ter teletekst internetni in mobilni portal. Poleg tega mora RTV Slovenija pripravljati tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom in predvajanju posnetkov sej Državnega zbora Republike in njegovih delovnih teles.

Pomemeben del poslanstva RTV Slovenija je glasba
V okviru RTV Slovenija delujejo Simfonični orkester, Big Band, Komorni zbor ter Otroški in mladinski pevski zbor, skupina glasbenih producentov in Nototeka, ki večino svojega dela namenijo ustvarjanju in poustvarjanju glasbenih del ter prek snemanja del bogatijo arhiv glasbene zakladnice RTV Slovenija. Ob tem pa seveda velja omeniti tudi njihovo bogato koncertno dejavnost doma in v tujini ter promocijo RTV Slovenija in Slovenije kot države.
V okviru RTV Slovenija deluje tudi Založba kaset in plošč, ki izdaja zgoščenke, avdiokasete in videokasete ter DVD-je.

Multimedijski center RTV Slovenija je stičišče radijskih in televizijskih vsebin na spletu
Prihodnost širitve delovanja RTV Slovenija pa kaže razvoj Multimedijskega centra, v okviru katerega nastajajo teletekst, internetne strani multimedijskega portala (www.rtvslo.si) ter WAP portala (wap.rtvslo.si). Multimedijski center pa je zadolžen tudi za ustvarjanje treh infokanalov (otroški, zabavni in informativni) in podnaslavljanje oddaj za gluhe in gluhoneme.

Delovanje javnega zavoda določa Zakon o RTV Slovenija
Skladno z zakonom o javnem servisu mora RTV Slovenija spoštovati načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, človekovo osebnost in dostojanstvo, politično uravnoteženost ter svetovnonazorski pluralizem. Spoštovati mora načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali kakršnekoli druge nestrpnosti. Javni zavod mora zagotavljati celovito in nepristransko obveščenost ter svobodo oblikovanja mnenj, spoštovati mora načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev, uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih ter varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj.

RTV Slovenija mora v svojih programih zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, kakovostne izobraževalne oddaje, produkcijo igranega programa, ustvarjati mora dokumentarne oddaje nacionalnega pomena ter zagotavljati visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom.
Poleg tega pa morajo zaposleni na RTV Slovenija pripravljati še kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine ter zagotavljati informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih.

RTV Slovenija podpira nastanek in razvoj čezmejnih radijskih in televizijskih projektov, izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah, posebno pozornost namenja invalidom in z njimi povezanimi vsebinami, predstavlja in promovira slovensko kulturo in znanost, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del.

RTV Slovenija posveča posebno pozornost položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti ter razvijanju splošne jezikovne in politične kulture. Poleg tega pa RTV Slovenija širi tudi razumevanje slovenske kulture, zgodovine in identitete, spodbuja šport ter informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov.

Nacionalni program mora pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj 90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije oziroma 90 odstotkov ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre za narodnostni program

V programih RTV Slovenija ni dovoljena verska propaganda ali politična propaganda, razen v času volilnih kampanj, ki jih prav tako natančno opredeljujejo zakonske določbe.

Javni RTV-servis se financira iz več virov, in sicer iz RTV-prispevka, tržnih dejavnosti, sredstev državnega proračuna ter iz sponzoriranja in drugih virov, skladno z zakonom in statutom. Zavezanci za plačilo RTV-prispevka so vsi, ki imajo radijski ali televizijski sprejemnik na območju Republike Slovenija, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija. Šteje se, da ima sprejemnik vsak odjemalec oziroma plačnik električne energije in je zato zavezanec za plačilo RTV-prispevka, razen če poda izjavo, predpisano v zakonu. Vseh aktivnih zavezancev za plačilo RTV-prispevka je več kot 600.000.

Ustanovitelj RTV Slovenija je Republika Slovenije.

Upravljanje RTV Slovenija je javno
Programski svet RTV Slovenija šteje 29 članov, od katerih po enega člana imenujeta madžarska in italijanska narodna skupnost, enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti, dva člana imenuje predsednik republike na predlog registriranih verskih skupnosti, tri člane med seboj izvolijo zaposleni na RTV Slovenija na neposrednih volitvah, in sicer tako, da so zastopane informativna dejavnost, kulturno-umetniška dejavnost in tehnika, pet članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predloh političnih strank, pri čemer mora v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v državnem zboru, šestnajst članov pa imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog gledalcev in poslušalcev, univerz in fakultet ter društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva ter drugih organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik.

Okoljska in energetska politika javnega zavoda RTV Slovenija

Radiotelevizija Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja z zakonom določeno javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti.

Za udejanjanje poslanstva izvajamo aktivnosti, ki so tesno povezane tudi z naravnim okoljem. Kot okoljsko in energetsko ozaveščena organizacija aktivno vključujemo okoljske in energetske vidike naših dejavnosti in storitev v vsakodnevno delovanje in nadaljnji razvoj zavoda. Zavedamo se, da imamo kot medijska hiša velik posredni vpliv na celotno družbo Republike Slovenije in širše.

Okoljsko in energetsko politiko izvajamo na naslednji način:

Načrtno spremljamo zakonodajne zahteve na področju okolja in energije na nivoju EU in Slovenije ter jih redno uvajamo v delovne procese. Glede na to, da smo prisotni na številnih tudi okoljsko in energetsko občutljivih lokacijah po vsej Sloveniji spremljamo tudi okoljske in energetske zahteve na lokalni ravni in jih v sodelovanju z drugimi vpletenimi subjekti odgovorno rešujemo.

RTV Slovenija preventivno deluje na dveh ravneh. Udejanjanje poslanstva izvajamo z načrtnim oblikovanjem izobraževalnih vsebin. Z vključevanjem aktualnih okoljskih in energetskih vsebin ozaveščamo in širimo znanje najširšim krogom družbe.

Druga raven je operativna raven, kjer je skrb za okoljsko, energetsko in materialno učinkovitost vgrajena v vse operativne, nabavne, razvojne in investicijske procese.

Razvijamo sistem nenehnega izboljševanja na področju ravnanja z okoljem in energijo. Okoljske in energetske vidike spremljamo, analiziramo ter primerjamo z dobrimi praksami ter razpoložljivimi metodami in tehnologijami. Pri tem si postavljamo vse višje cilje prvenstveno na področju racionalne rabe energije, racionalne rabe materialov in drugih virov ter zmanjševanja elektromagnetnih sevanj.

S pravim pristopom, komunikacijo in motiviranjem spodbujamo in vključujemo vse zaposlene, zunanje sodelavce in druge zainteresirane subjekte. Vodstvo se zaveda močnega vpliva na zaposlene, zato s svojim zgledom predstavlja magnet in gonilno moč celotnega dogajanja. Naša načela, vrednote in rezultate objavljamo na naših informacijskih portalih. Smo dovzetni za vse informacije in pobude javnosti ter jih v okviru naših zmožnosti vključujemo v delovne procese. Okoljske in energetske vsebine se prepletajo z področji varnosti in zdravja pri delu in drugimi elementi preventivnega delovanja. S celovitim pristopom naštetih preventivnih vsebin gradimo naš pristop na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja

Kazalo